Lawyer Nguyen Thanh Ha gave an interview in "Intellectual Property and Life" program.

Nội dung bài viết

Qua phần trả lời của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch S&BLaw, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về những quyền hạn và nghĩa vụ của đại diện sở hữu công nghiệp theo luật pháp Việt Nam.

CONTACT US

Contact us for 24/7 consulting support

    Related Posts