Lawyer Ha discussed about law on e-commerce in VITV

Nội dung bài viết

Chương trình giới thiệu những bộ luật mới được thông qua có tác động tới bộ máy quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch của SBLaw cũng có phần trả lời phỏng vấn về luật thương mại điện tử Việt Nam.

CONTACT US

Contact us for 24/7 consulting support

    Related Posts